1552645287798282.png


急聘职位       产品专员

工作内容       业务沟通 / 资料管理 / 市场观察

能力要求       具有营销媒介策划(h5网页、线上销售、自媒体运营)

                     经验者优先, 熟练使用办公软件

所用毕业       设计管理专业、商业管理专业

工作经验       4-8年营销经验、具有独立带项目能力者优先


个人简历发送至邮箱 zldesign001@163.com,期待你的世界